Jak wypełnić Kartę Przekazania Odpadów?

Od stycznia 2020 miały obowiązywać nowe przepisy dotyczące gospodarki odpadami i ewidencji ich przepływu. Ustawa ta jest jednak obecnie procedowana i na razie obowiązują dotychczasowe przepisy wprowadzone rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska z 25 kwietnia 2019 r.

Co to jest BDO?

To elektroniczna baza danych odpadowych mająca na celu uszczelnienie systemu zagospodarowania odpadów. Jej celem jest ochrona środowiska poprzez kontrolę obiegu odpadów między podmiotami gospodarczymi. Ma to wyeliminować powstawanie dzikich wysypisk lub likwidację punktów składowania odpadów poprzez podpalanie.

Do rejestru BDO niektóre przedsiębiorstwa wpisywane są z urzędu, np. firmy transportujące odpady lub je przyjmujące, placówki służby zdrowia produkujące odpady niebezpieczne.

Niektóre przedsiębiorstwa muszą tego dokonać samodzielnie, są to niektóre sklepy, firmy budowlane lub inne produkujące odpady. Po zarejestrowaniu się firma otrzymuje numer rejestrowy, indywidualny login oraz hasło. Numer rejestrowy zawsze musi znajdować się na wszystkich dokumentach dotyczących gospodarki odpadami.

Karta Przekazania Odpadów

Od 1 maja 2019 r. zasady wypełniania KPO uległy drobnemu uproszczeniu. Nie trzeba wpisywać już numeru REGON, przybijać pieczątki firmowej. Musi być jednak data i podpis. Nowy wzór karty przekazania odpadu można pobrać ze strony BDO lub innych stron internetowych. Dostępny jest w edytorze WORD lub w pliku PDF.

Przedsiębiorca musi sporządzić KPO w trzech egzemplarzach, jeden dla siebie, drugi dla kierowcy transportującego odpady i trzeci dla firmy przyjmującej je do odbioru. Na każdym egzemplarzu muszą być podpisy osób uczestniczących w obrocie odpadami.

Poza danymi firmowymi w karcie należy wpisać kolejny nr karty, nr rejestracyjny nadany przez BDO, kod odpadu i jego nazwę zgodnie z katalogiem. Kolejnym elementem jest waga odpadów podawana w megagramach z zaokrągleniem do 1 kg.

W przypadku odpadów niebezpiecznych i zakaźnych dodatkowo należy wypełnić jeszcze dwie rubryki.

Na koniec miesiąca na podstawie KOP przedsiębiorca sporządza ewidencję odpadów, na koniec roku odpowiednią informację wysyła do marszałka województwa.

Wyjątki

Jeżeli jeden z trzech elementów łańcucha nie musi być wpisany do BDO, to wtedy nie ma obowiązku wypełniania Kart Przekazania Odpadów.

Drugim wyjątkiem jest sytuacja, kiedy przedsiębiorca kilka razy w miesiącu przekazuje ten sam rodzaj odpadów o tym samym kodzie oraz czyni to za pośrednictwem jednej firmy transportowej i przekazywane są do tej samej firmy odbierającej odpady. W takim przypadku wystarczy wypełnić zbiorczą kartę ewidencji odpadów.